8'inci Âlimler Buluşması 15 Maddelik Sonuç Bildirgesi yayımlandı

İTTİHADUL ULEMA'nın düzenlediği 8'inci Âlimler Buluşmasının sonuç bildirgesinde, "Bugün hiçbir strateji, Müslümanların kanının akmasını önlemekten daha önemli değildir.

GÜNDEM 01.10.2023, 20:40 01.10.2023, 22:26 Yüksel Aslan
8'inci Âlimler Buluşması 15 Maddelik Sonuç Bildirgesi yayımlandı

Bunu önlemek, Müslümanların birlik olmasından geçer. Hiçbir mazeret, Müslümanlar arasında ihtilafları körüklemeyi meşrulaştıramaz." denildi.

Âlimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından gerçekleştirilen "8'inci Âlimler Buluşması" yayımlanan sonuç bildirgesiyle son buldu.

Irak, İran, Suriye, Filistin, Mısır, Katar, Kuveyt, Cezayir ve Lübnan başta olmak üzere ümmet coğrafyasından çok sayıda ulemanın iştirak ettiği buluşma, dün ve bugün 4 oturum ve mülahazalar şeklinde gerçekleştirildi.

Buluşmanın sonunda 15 maddelik sonuç bildirgesi İbrahim Çiçek tarafından Türkçe, Hüseyin Güler tarafından Arapça ve Mehdi Yalçın tarafından Kürtçe dillerinde okundu.

Sonuç bildirgesinin tamamı şöyle:


8'inci Âlimler Buluşması Sonuç Bildirgesi

Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat, ehli beytine, ashabına ve onların yolunu sürdüren tüm müminlere selam olsun.

Allah'ın yardımıyla, 15-16 Rebiülevvel 1445 / 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Diyarbakır'da İTTİHADUL ULEMA genel merkezinde düzenlediğimiz "8. Âlimler Buluşması", pek çok ülke ve şehirden âlimlerin katılımlarıyla nihayete ermiştir.

Buluşmamızda takdim ve müzakerelerden sonra ortaya çıkan sonuç maddelerini İslam âlimlerine ve ümmete sunuyoruz:

1- Allah (celle celaluhu), âlimlerin şahitliğini, kendi tanıklığı ve meleklerin tanıklığından sonra zikretmiştir. "Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O'ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Âl-i İmrân: 18).

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtu vesselâm), âlimleri kendisine varis kılmıştır: "Âlimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler, dinar veya dirhem miras bırakmamıştır ancak ilim miras bırakmışlardır. Onu alan, büyük bir pay almış olur." (Timizi: 2682).

Bu doğrultuda âlimin temel sorumluluğu, daima hak ve hakikatin peşinden giderek Allah'ın dinini tebliğ etmek, Hazreti Peygamberin sünnetini öğretmek ve hakkı ikamede topluma önderlik etmektir.

2- İslam düşmanları, İslam'a karşı ittifak içinde düşmanlık etmektedirler. Bu düşmanlık, Müslüman devletleri ve toplumları aştı, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden, erkek-kadın, genç-yaşlı demeden fertleri hedef alacak boyutlara vardı. Bu topyekûn düşmanlığa karşı Müslümanların birlik olmaktan başka çareleri yoktur.

Bugün hiçbir strateji, Müslümanların kanının akmasını önlemekten daha önemli değildir. Müslüman kanının akmasını önlemek, Müslümanların birlik olmasından geçer. Bugün hiçbir mazeret, Müslümanlar arasında ihtilafları körüklemeyi meşrulaştıramaz.

3- Allah (celle celaluhu) şöyle buyuruyor: "Sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana ibadet ediniz." (Enbiyâ: 92), "Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız…"   (Âl-i İmrân: 110).

Sadece ümmet değil, bütün insanlık, vahyi dışlayan, vahyin rehberliğine isyan eden çağdaş küfür tarafından günbegün felakete sürükleniyor. Buna karşı, Müslümanlardan başka sesini çıkaran kimse kalmamıştır. Küfrün ifsadına karşı, Müslümanları önce fikirlerini, sonra bütün imkânlarını bütünleştirmeye çağırıyoruz. Bu açıdan asrın ihtiyacını karşılayacak hükümler cesaretle geliştirilmelidir.

4- İslâmî uyanış, insanlığın sürüklendiği hukuki çöküş ve ahlaki tükenişe karşı tek çözümdür. İslâmî uyanışa yönelik dışarıda ve içeride geliştirilen meydan okuyuşlar, tehditler aşılmalı. Bunun için Müslümanlar arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu andıran büyük istişare buluşmaları gerçekleşmelidir.

5- Medreselerin kapatılması, İslam ümmetinin başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir. İslam uleması, Müslümanların zihnini sünnet-i seniyye üzere ihya ve inşa etmenin yegâne yolu olan İslâmî tedrisatı ve onun kurumları olan medreseleri ihya gayretindedir. Onların bu gayreti desteklenmeli, işlerini zorlaştıracak her tür karar ve uygulamadan itina ile kaçınılmalıdır.

6- İslam uleması, sadece toplumu irşad etmeyecek, siyasi, askeri veya bürokratik farklı makamlarda bulunanlara da hakkı açıklık ve cesaretle tebliğ edecek, onları doğruya yöneltirken haksızlığa ve zulme karşı çıkmada da emsal olacaktır.

7- Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Peygamberin İsra ile Miracının kesişim noktası Mescid-i Aksâ'nın ve onun pâk çevresi Kudüs-ü Şerif'in siyonist istilası altında olması, ümmetin içine düştüğü vaziyetin bir neticesidir. Mescid-i Aksâ'yı ve Kudüs'ü siyonist istiladan ümmetin vaziyetinin düzelmesi kurtaracaktır. Ümmet, bir ve güçlü ise Mescid-i Aksa ve Kudüs, selamette olacaktır. İslam tarihi, bize bunu duyurmaktadır.

8- Kudüs fatihi Selâhaddin-i Eyyûbî Hazretlerini yetiştiren zemin; İmam Cüveynîlerin, Ebû İshak eş-Şirazilerin, İmam Gazzâlîlerin İslâmî tedrisatı ihya ve İslam ümmetini irşadlarının eseridir. Selâhaddin-i Eyyubî Hazretleri, Kudüs'ü fethettikten sonra bir taraftan kılıcıyla III. Haçlı Seferi'ne karşı koymuş, diğer taraftan da İslam'ın kalemine işlerlik kazandıracak İslâmî ilim kurumları açmış, İslâmî tedrisata ve Ümmeti irşada ihtimam göstermiştir.

Bugün de İslâmî tedrisat ve ümmeti irşad, Kudüs'ü siyonist istiladan kurtarma stratejisinde yol almalıdır. Tedrisat ve irşadımız, Gazzâlîleri yetiştirecek; Gazzâlîlerin vesile olduğu zemin, Kudüs'ün fethine vesile olacaktır.

9- İnsana hiçbir özel alan bırakmayan bir istila hırsıyla hareket eden küresel yapılar, insanlığın sevgi, huzur, sığınma, neslini sürdürme ve aileyi imha projelerini peş peşe icra ediyorlar. Ahlaksızlık, bu imha projesinin silahıdır. İnsanlık, değersizleştirilerek ahlaksızlığa sürüklenmekte, ahlaksızlık ile kula kul edilmektedir. Bugün ahlaksızlık bireysel bir zafiyet olmaktan çıkmış, politik bir silaha dönüşerek insanın hürriyetini elinden alma ve dolayısıyla insanı köleleştirme aracına dönüşmüştür. Ahlaksızlaşmak köleleşmektir. Ahlaksızlık projeleri, hürriyet düşmanlığıdır.  

Aileyi, değerleri ve ahlakı yok eden küresel dalgayla mücadele etmek amacıyla özelde İslam dünyası, genelde ise tüm dünya düzeyinde iletişim köprüleri kurulmalı, insanın hürriyetine kast eden ahlaksızlığa karşı Müslümanların önderliğinde beynelmilel bir dayanışma oluşturulmalıdır.

10- Hırsta sınır tanımayan küresel güçler, her imkânı insanlığa tahakküm ve insanın iradesini gasp için kullanmaktalar. Bu manada son teknolojinin getirdiği iletişim imkânları, kadın ve gençleri ifsat edip temel insani değerlere karşı savaştırmak için kullanılıyor.

Müslüman kadın ve Müslüman gençlik, her devirde Müslümanların ihyasında mühim bir vazife görmüştür. Müslümanlar artan iletişim imkânlarından ifsada karşı ihya için istifade etmelidir. Kadınımız ve gençlerimiz, iletişim imkânlarıyla ihya olmalıdır.

11- İslam, kadının hakkını veren tek nizamdır; kadının Müslüman toplumda haklarının gaspı İslam'dan uzaklaşmaktan kaynaklanmaktadır.

Müslüman kadının statüsü ihya edilmeli, İslam'ın kadına verdiği miras gibi maddi haklar için fiilen mücadele edilmeli, aile bireylerinin her birinin hakları ve görevleri arasındaki dengeye ilişkin hükümleri ebeveynlere ve toplumun tüm kurumlarına kavratacak bir tedrisat ve irşad programı geliştirilmelidir. Eğitim sisteminin de bu yönde değişmesi için gereken her tür çalışma gecikmeden yapılmalıdır. Bu mahiyette aileyi koruma ve güçlendirme stratejisi geliştirmek elzemdir.

12- Asrımızın ''bilgi ve iletişim asrı'' olduğu, ittifak edilen bir hakikattir. İslam iletişimi, Müslümanlar arasında cemaat ve irşad; Müslüman olmayanlara yönelik olarak ise tebliğ ve davet üzere inşa eder. Müslümanın asli görevlerinden biri olan irşad ve tebliğin bilgi ve iletişim çağına ve çağın koşullarına göre yapılması gerektiğine inanıyoruz.

13- Her devirde İslam'ın bayraktarlığını yapan Müslüman gençliğin irşadında kaliteyi yeniden yakalamak durumundayız. İrşadda kalite, örneklik teşkil etmektir. Ulemayı, siyasi ve askeri liderleri, eğitimcileri, kanaat önderlerini, anne ve babaları Müslüman gençliği irşad edecek bir örnekliğe davet ediyoruz. Bilinmeli ki bizim, haktaki dürüstlüğümüz ve tutarlılığımız, gençliğe mürşid olacaktır.

14- Önceki iki asırda Müslüman Kürt halkının siyasal haklarını gasp eden güçler, bugün Müslüman Kürt halkının itibarına kast etmektedir. 

Seküler dünya, dün İslam'ın Kürt halkına kazandırdığı siyasal hakları imha ettiği gibi, bugün Kürt halkının itibarını, ahlak ve şahsiyetini imha peşindedir.

Müslüman Kürt halkının İslam içinde dürüstlük, yiğitlik, vefalı olmak, mertlik, namusuna düşkünlük gibi değerler ve dünya tarihine yön veren ulema ve önderleriyle kazandığı itibar, bugün sekülerleşme ile tarihi bir tehdit altındadır.

Liberal küreselcilik, Kürt halkının değerlerinden yoksun kalmasını da yeterli görmemekte, aynı zamanda ondan ahlâkî değerlere karşı savaşmayı da istemektedir. Karmaşık ideolojik yapılar, Müslüman Kürt ailesine ve Kürdün itibarına karşı savaştırılmaya çalışılmaktadır. Değerlerin yok edilmesine karşılık siyasal hak verme vaatleri aldatmadır bu durum kabul edilemez.

Kürt halkının itibarını korumak, onun İslam kaynaklı dürüstlük, yiğitlik, vefalı olmak, mertlik, namusuna düşkünlük gibi değerlerini ihya ile birlikte, ilimde ve bilimde insanlığa yeniden önderlik yapacak öncü şahsiyetler yetiştirmekle mümkündür.

15- İnsana karşı savaş hâlinde ırkçılık, Kürt halkının mağduriyet sebebidir. Onun kurtuluş yolu olamaz. Kürtler, haklarını insani değerlere karşı savaşıp küresel güçlerden "Aferin!" alma yoluyla değil, insani değerlerin yanında durup onlara sahip çıkmakla ve insanlığa önderlik yapmakla elde edeceklerdir. Kurtuluşun yolu budur.

Kaynak : ilkha.com

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Aralık 2023
İmsak 05:34
Güneş 07:03
Öğle 12:02
İkindi 14:29
Akşam 16:51
Yatsı 18:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Hatayspor 14 18
9. Kasımpasa 13 18
10. Rizespor 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Ahlatçı Çorum FK 14 20
8. Sakaryaspor 13 20
9. Keçiörengücü 13 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 13 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Getafe 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3
Günün Karikatürü Tümü